Men - SPEED - FINALS

1MSKRudatskiy Lev05,705
Rudatskiy Lev05,689
16SVRDPashkov Yaroslav06,305
Rudatskiy Lev05,508
8PENZMartynov Mikhail05,964
Martynov Mikhail07,173
9PERMTimofeev Dmitriyfall
Rudatskiy Lev05,492
4VRNZBogomolov Arseniy05,906
Bogomolov Arseniy06,764
13TYUMZemlyakov Ivan05,926
Koldomov Kirill05,732
5SVRDKoldomov Kirill05,823
Koldomov Kirill06,439
12TYUMUkolov Danila05,847
for GoldRudatskiy LevI
2TYUMShikov Aleksandr05,976
Shikov Aleksandr11,223
15VRNZKiryushkin Vladimir06,678
Zemlyakov Petr09,558
7TYUMZemlyakov Petr05,773
Zemlyakov Petr05,762
10SPBIvanov Vladislavfall
Khabibullin Artem06,810
3SVRDRyzhov Maksim05,910
Ryzhov Maksim05,888
14BASHDaukaev Eduard06,182
Khabibullin Artem06,110
6TYUMRukin Sergey05,844
Khabibullin Artem05,786
11BASHKhabibullin Artem05,741Koldomov Kirill06,592
for BronzeKoldomov KirillIII
Zemlyakov Petr07,353