Men - BOULDER - Final

rank полуфинал 1 2 3 4 resultatt.
1 106 Timonov Vadim SPB 1
1
1
1
1
2
2
5
2
4t 4z 9 / 6
2 105 Skorodumov Sergey SPB 2
3
2
3
1
4
4
1
1
4t 4z 11 / 8
3 102 Yarilovets Nikolay MSK 3

11
1
1
4
4
3
1
3t 4z 8 / 17
4 104 Rubtsov Aleksey MSK 4

2

2
9
9
2
1
2t 4z 11 / 14
5 110 Luzhetskiy Sergey VRNZ 5
6
6

1

2
1
2t 3z 8 / 8
6 114 Dulub Egor KLND 6
1
1

1


1
1t 3z 1 / 3